Curricurum Vitae

Personal information

 • Name: Kazuhiro Okada (岡田一祐)
 • Contact:
  • E-mail: k-okada@let.hokudai.ac.jp / k-okada@hgu.jp
  • Department of Japanese Culture, Faculty of Humanities, Hokkai-Gakuen University
   • 4-1-40 Asahi-machi, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, Japan 062-8605
  • ORCID: 0000-0003-4167-1938
 • 28 May 1987: Born in Kawasaki, Kanagawa, Japan
 • 1993–2010: Lived in Chiba, Japan

Education

 • 2010: BA (Literature), Faculty of Letters, Chiba University, Japan
 • 2012: MA in Japanese Linguistics, Graduate School of Letters, Hokkaido University, Japan
 • 2015: PhD in Japanese Linguistics, Graduate School of Letters, Hokkaido University, Japan

Employment

Affiliated

 • 2015–17: Information Resources Center, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies
  • 2015–17: Research Associate
 • 2017–20: Center for Collaborative Research on Pre-modern Texts, National Institute of Japanese Literature, National Institutes for Humanities
  • Specially-Appointed Assistant Professor
 • 2020–: Department of Japanese Culture, Faculty of Humanities, Hokkai-Gakuen University
  • Lecturer

Teaching contract

 • 2011: Teaching Assistant, ‘Kokugogaku gairon’ [Introduction to Japanese Linguistics], Hokkaido University
 • 2011–15: Teaching Assistant, ‘Ronjutsu sakubun’ [Academic Writing in Japanese], Sapporo Gakuin University
 • 2011: Occasional Lecturer, ‘Kotoba no shikumi’ [Introduction to Language Structure], Asahikawa Association of the Deaf
 • 2014–15: Part-time Lecturer, ‘Nihongo hyōgen’ / ‘Gengo Hyōgen’ [Writing Academic Japanese / Academic Writing in Japanese], Hokusei Gakuen University
 • 2017–20: Part-time Lecturer, ‘Nihongo, nihon bungaku jōhō shori hō’ [Data Processing on Japanese Linguistics and Japanese Literature], Aoyama Gakuin University
 • 2017: Part-time Lecturer, ‘Jinbun kagaku-no kadai: sentan kenkyū-no seika-o shiru’ [Humanities and Social Thought: Knowing the Leading Research and its Outcomes], LX106, Chiba University
 • 2018–20: Part-time Lecturer, ‘Nihongogaku kakuron: Nihongo moji, hyōki-shi-o manabu’ [Issues in Japanese Linguistics: A history of the Japanese writing systems], Kokugakuin University

Other affiliations

 • 2015: Researcher, Graduate School of Letters, Hokkaido University
 • 2017–: Joint Researcher, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies

Professional memberships

 • 2009–: Chiba Daigaku Bungakubu Nihonbunka Gakkai [The Japanese Culture Studies Society of Chiba University Faculty of Letters]
 • 2010–: Nihongo Gakkai [The Society for Japanese Linguistics]
 • 2010–: Hokkaido Daigaku Kokugo Kokubun Gakkai [Hokkaido University Japanese Language and Literature Society]
 • 2016–: Japanese Association for Digital Humanities, a member of Alliance of Digital Humanities Organizations
 • 2017–: European Association for Japanese Studies
 • 2017–: Digital Archive Gakkai [Japan Society for Digital Archive]
 • 2020–: Nihon Kindaigo Kenkyūkai [Modern Japanese Language Research Association]
 • 2021–: Text Encoding Initiative Consortium
 • 2021–: Jōhō Shori Gakkai, Jinbun Kagaku-to Konpyūtā Kenkyūkai [Information Processing Society of Japan, SIG Computers and the Humanities]

Awards

 • 2015. 2014nen-do Nihongo-gakkai ronbun shō [The Society for Japanese Linguistics 2014 Best Paper Award]. The Society for Japanese Linguistics, for “Meiji kenteiki tokuhon-no hiragana jitai” (Studies of the Japanese Language 10.4).
 • 2016. 2016nen-do Nihongo-gakkai shunki taikai happyō shō [The Society for Japanese Linguistics 2016 Spring Meeting Best Presentation Award]. The Society for Japanese Linguistics, for “Wakan Meien-ni-okeru hiragana jitai ninshiki”.
 • 2016. Dai 34-kai Shinmura Izuru kenkyū shōrei shō [The 34th Shinmura Izuru Research Prize]. Shinmura Izuru Foundation.
 • 2020. Dai 2-kai dejitaru ākaibu gakkai shō [The 2nd Japan Society for Digital Archive Award for Scientific Merit (Books)]. Japan Society for Digital Archive, for “Netto bunka sigen-no yomikata tsukurikata”.

Publications

 • 2012. Itako bushi-no shiryōsei [A linguistic survey on Itako-bushi]. Gobun ronsō [Journal of Japanese Language and Culture] 27. pp. 26–42. Not refereed.
 • 2013. Edoki-no irohagana [Irohagana in the Edo period]. Kokugo Kokubun Kenkyū [Studies in Japanese Language and Literature] 142. pp. 33–43. Refereed.
 • 2014. Meijiki-no irohagana [Irohagana in the Meiji period]. In Kokugo Mojishi Kenkyūkai (eds.). Kokugo Mojishi no Kenkyū 14 [Studies in the History of Japanese Writings 14]. pp. 135–152. Refreed.
 • 2014. Meiji kenteiki tokuhon-ni-okeru hiragana jitai [The Hiragana graphemes in authorised elementary school reading books of the Meiji period]. Nihongo-no Kenkyū [Studies of the Japanese Language]. 10 (4). pp. 97–83 (desc.). Refreed.
 • 2015. Shōgakkōrei shikō kisoku dai-1gō-hyō oboegaki [On Table 1 annexed to the Ordinance of the Order of Elementary School]. Kokugo Kokubun Kenkyū [Studies in Japanese Language and Literature] 146. pp. 43–56. Refereed.
 • 2016. (Li, Yuan, Shin Woongchul, and Kazuhiro Okada). Japanese rendition of Tenrei banshō meigi’s definition in early Japanese lexicography: An essay. Journal of the Graduate School of Letters, Hokkaido University 11. pp. 83–96. Not refereed.
 • 2016. (Matsuura, Toshio, Sanae Tamura, Kanako Ishigaki, Kazuhiro Okada, Yui Takagi, and Yusuke Yoshimura). Daigaku shonenji-no bunshō hyōgen kyōiku-ni-okeru ‘rebyū ronbun’ sakusei-no shikō [A trial of writing review essay in writing courses in the first-year in higher education]. Hokusei Ronshū [Bulletin of Hokusei University] 53 (2). pp. 47–55. Not refereed.
 • 2017. Kindai katsuji chūzō, hanbai gyōsha-ni-okeru hiragana jitai-no yōi [Hiragana graphemes in stock in modern Japanese type foundries and distributors]. Gobun ronsō [Journal of Japanese Language and Culture] 32. Not refereed.
 • 2019. (Eiin) Ishiko Mitsuteru Itsura-no koe-no kangae: Aru ongi-ha-no kana sen’yō undō [(Facsimile) Itsura no koe no kangae by Ishiko Mitsuteru: An Ongi-ha advocate in the kana-only writing system movement]. Kokubungaku kenkyū shiryōkan kiyō: Bungaku hen [The Bulletin of the National Institute of Japanese Literature, Japanese Literature] 45. pp. 239–56. Not refereed.
 • 2019. Remarks on Kaempfer’s Imatto Canna. Journal of the Graduate School of Letters, Hokkaido University 14. pp. 15–35. Not refereed.
 • 2019. Netto bunka sigen-no yomi-kata, tsukuri-kata: Tosho-kan, jichi-tai, kenkyū-sha hikkei gaido [Reading and creating cultural resources on the Internet: An essential guide for librarians, officials, and researchers.]. Tokyo: Bungaku Tsushin.
 • 2020. Nihon heian-ki kojisho-no fugō-ka moderu: TEI-o moto-ni sita fugō-ka [An encoding model for earlier Japanese lexicography: The TEI-based encoding of Heian-era dictionaries]. Japanese Journal of Digital Humanities 2. pp. 26–54. Refreed.
 • 2020. Meiji zenki chūzō katsuji-no hiragana shotai-ni-okeru dakuon hyōji-to kana jitai ishiki [How Dakuon Was Represented in the Early Meiji Period Moveable Type?]. Nenpo Shinjinbungaku [The Annual Bulletin of the New Humanities] 17. pp. 10–48. Invited.
 • 2021. Kindai hiragana taikei-no seiritsu: Meiji-ki tokuhon-to hiragana jitai ishiki [Making of the modern Hiragana system: Japanese readers and the awareness of the graphemehood of Hiragana]. Tokyo: Bungaku Tsushin.
 • 2021. Hentai gana-o manabu shōgakusei [Elementary school pupils learning hentaigana]. In Katō Shigehiro, and Okagaki Hirotaka (eds.). Nihongo moji-ron-no chōsen: Hyōki, moji, bunken-o kangaeru tame-no 17-shō [17 approaches to the Japanese writing system]. Tokyo: Bensei Shuppan. pp. 249–74. Refreed.
 • 2022. Iroha-no 19-seiki: Moji-to kyōiku-no bunka-shi [Iroha in the 19th century: A history of the Japanese writing system and education]. Tokyo: Heibonsha.
 • Accepted. (Okada, Kazuhiro, Satoru Nakamura, and Kiyonori Nagasaki). Rubi as a text: A note on ruby gloss encoding. Journal of the Text Encoding Initiative 14. Refereed.
 • Submitted. Aru edoki-no kana kaisō-kan: Wakan Meien-ni okeru jitai hairetsu [An Edo period view on Hiragana structure: Evidence from the grapheme ordering in Wakan Meien].

Reviews

 • 2015–. Digital Japanese Studies sunken [A view in digital Japanese studies]. Jimbun Jōhōgaku Geppō [Digital Humanities Monthly] 45–. Not refreed.
 • 2018. Unicode 10.0-ni-okeru hentaigana shūroku [Addition of hentaigana in Unicode 10.0]. Kanji bunken jōhō shori kenkyū [Journal of Japan Association for East Asian Text Processing] 17. Not refreed.

Translations

 • 2012. Transl. Galambos, I. Shahon-no jittai-kara mita jisho kijutsu: kaii moji-o rei-to shite [Lexicographic data in light of manuscript evidence: The case of huiyi characters]. In Harumichi Ishiduka (ed.) Kanji Jitaishi Kenkyū [Studies in History of Hanzi Normative]. Tokyo: Bensei Publishing (English into Japanese).

Grants

Talks

Organised Panel

 • 2020 (With Yukiko Miyamoto, Kazuaki Yamamoto, and Yasuyuki Shimizu). Kokubungaku kenkyū shiryōkan-no jōhō shigen-no nihongogaku kenkyū-e-no ōyō [Information resource of National Institute of Japanese Literature as a source for Japanese Linguistics]. 2020 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Tokyo University of Foreign Studies. [Postponed to 2020 Fall Meeting due to the global COVID-19 pandemic]
 • 2020 (With Tarin Clanuwat, Yuta Hashimoto, and Bettina Gramrich-Oka). Digital humanities and the future of premodern Japanese studies. ASCJ2020, Sophia University [Cancelled due to the global COVID-19 pandemic]

Refereed

 • 2011. Meiji-ki Kokugo-kei kyōkasho-no kanahyō-ni-okeru Hiragana [Hiragana used in Kana-charts of textbooks in the Meiji era]. 2011 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Kobe University.
 • 2012. Dai-sanji Shōgakkōrei izen-no Kokugo kyōkasho-ni-okeru kana jitai-no hensen [Transition in Hiragana glyphs in the Japanese textbooks published earlier than the third Ordinance for Enforcement of the Order of Elementary School]. 2012 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Chiba University.
 • 2014. Yamato-kana-to Ōshū nihongaku-ni-okeru kana kenkyū [Yamato-kana and the Kana studies in Europe-American Japanology]. 2014 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Waseda University.
 • 2014. Typological differences in the linked writing of cursives. The Ninth International Workshop on Written Language and Literacy, University of Sussex.
 • 2015. Kemperu Nihon-shi shukō-ni-okeru kana-no bunrui-to kampon-deno henkai [Classification of Kana in Kaempfer’s Heutiges Japan: Contrast between Manuscript and Printed Book]. 2015 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Kwansei Gakuin University.
 • 2015 (Matsuura, Toshio, Tamura Sanae, Ishigaki Kanako, Okada Kazuhiro, Takagi Yui, and Yoshimura Yūsuke). Daigaku shonenji-no bunshō hyōgen kyōiku-ni-okeru ‘review ronbun’ sakusei-no shikō [A trial of writing review essay in writing courses in the first-year in higher education]. 11th The Japan Association for Developmental Education. Hokusei Gakuen University. Poster Presentation.
 • 2016. Wakan meien-ni-okeru hiragana jitai ninshiki [Hiragana grapheme recognition in Wakan meien]. 2016 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Gakushuin University, In-Booth Presentation
 • 2016. Reorganising a Japanese calligraphy dictionary into a grapheme database and beyond: The case of the Wakan Meien grapheme database. JADH2016. University of Tokyo.
 • 2017. Hentaigana charts in Meiji Textbooks Revisited: An analysis of hentaigana charts. EAJS2017. Universidade Nova de Lisboa.
 • 2019. Diverse standards in the Pre-modern Japanese orthography. The Twelfth International Workshop of the Association of Written Language and Literacy, University of Cambridge.
 • 2019 (Kazuhiro Okada, Satoru Nakamura, and Kiyonori Nagasaki). An encoding strategic proposal of “ruby” texts: Examples from Japanese texts. TEI2019, University of Graz.
 • 2019 (Satoru Nakamura, Kazuhiro Okada, and Kiyonori Nagasaki). An attempt of dissemination of TEI in a TEI-underdeveloped country: Activities of the SIG EAJ. TEI2019, University of Graz.
 • 2021. The less unit-ness of grapheme in the Japanese writing system. EAJS2021. Online.

Not-refereed

 • 2013. Meijiki-no irohagana [Irohagana in the Meiji period]. 57th Sapporo Gakuin University Linguistic Forum, Sapporo Gakuin University.
 • 2013. For diachronic corpus of hiragana grapheme. 24th Research Seminar on Computing in East Asian Studies, Kyoto University.
 • 2015. ‘Hiragana’-ga sasu mono-to sono utsuroi [A history of the referent of ‘hiragana’]. 33th Society for Orthography, Kansai University.
 • 2016. What is stylistic regularisation of hiragana in the Meiji period?: A reflection from the diachronic grapheme corpus. 27th Research Seminar on Comuting in East Asian Studies, Kyoto University.
 • 2017. Ko hiragana-no kiseki (900–1900) [An outline of Old Hiragana (900–1900)]. The 2nd meeting of ILCAA Joint Research Project: Construction of Method of Studies on Asian Scripts 1, Tokyo University of Foreign Studies.
 • 2017. Iroha-gana-to ima-no hiragana: Kindai-ni-okeru kana-no taikeika [Irohagana and the contemporary hiragana: A systematisation in kana in the Modern ages]. Symposium “Hentaigana: The past and future”, National Institute for Japanese Language and Linguistics. Invited.
 • 2018. Japanese philology: The Database of Premodern Japanese Works and the “Wakan meien” Hiragana Grapheme Database. International Symposium “Digital Humanities and Databases”, Sophia University. Invited.
 • 2018. Ko-jisho kōmoku-no nettowāku bunseki [A network analysis of earlier dictionaries]. International Symposium “The Scope of Pre-modern East Asian Lexicography”, National National Institute for Japanese Language and Linguistics. Invited.
 • 2018. Issues in encoding of East Asian materials. SIG session for East Asian/Japanese SIG, TEI2018, Hitotsubashi Hall. Invited.
 • 2019. TEI-ni-yoru jisho fugōka-no dōkō-to kadai: TEI-Lex0 purojekuto-wa kojisho-ni ōyō dekiru-no-ka? [Trends and issues in the lexicological encoding with TEI: Can TEI-Lex0 apply to old dictionaries?]. Kandeji 2019, Hokkaido University. Invited.
 • 2019. Siryō kyōyūka-no rinen-to genjō: AA-ken ainugo siryō kōkai purojekuto-o chūshin-ni [Principles and current status of sharing materials: With special focus on the Ainu language material sharing project of ILCAA]. The 2nd meeting of ILCAA Joint Research Project: Archiving Fieldwork Materials of the Ainu Language: An Interdisciplinary Research, Tokyo University of Foreign Studies. Invited.
 • 2020. Dakuon kana katsuji-no imi: Meiji-no kana jitai ishiki-to sono yuragi [What did dakuon-kana types work for?: The hiragana grapheme awareness of the Meiji period and its variations]. 104th Sapporo Gakuin University Linguistic Forum, Online.
 • 2020. Hiragana-no rekishi-kara mita meiji jidai [The Meiji period in the history of hiragana]. 8th Hokkai-Gakuen University the Humanities Society, Hokkai-Gakuen University. Invited.
 • 2021. 19-seiki moji-shi-to-shite-no dakuon-o arawasu tame-no katsuji-no ichi-zuke [The historical importance of dakuon-represent types in the history of the 19th century writing system]. 1st meeting of the year of 2021, The Society for the Modern Japanese. Invited.

Informal but open to public

 • 2010. Mu-to kaite fu-to yomu: kindaigo-ni-okeru ma-gyō-to ba-gyō-no kōtai genshō-no henka saihō [For MU read BU: Changing in m-b conversion in Modern Japanese Revisited]. 2nd TwiFULL Sapporo Linguistic Meeting. Hokkaido University.
 • 2011. Itako bushi-no shiryōsei [A linguistic survey on Itako-bushi]. 9th TwiFULL Sapporo Linguistic Meeting. Hokkaido University.
 • 2012. Kindai izen-no kana taikei-no seishitsu [On the very nature of premodern Kana system]. Special session of the two SIG at the Institute for Research in Humanities, Kyoto University. Hokkaido University. Invited.
 • 2012. Questioning allograph: Evidence from Old Hiragana. 17th TwiFULL Sapporo Linguistic Meeting. Hokkaido University.
 • 2013. Irohagana-to sono shūhen [Irohagana and the surroundings]. 21th TwiFULL Sapporo Linguistic Meeting. Hokkaido University.
 • 2020. Dakuon kana katsuji-no imi: Moji jitai ishiki-no yuragu tokoro [What did dakuon-kana types work for?: The wavering grapheme awareness]. 50th TwiFULL Sapporo Linguistic Meeting. Online.

Public lectures

 • 2009. Wikimedia-ni-okeru gengo tayōsei [Linguistic diversity in Wikimedia]. Tokyo MEDIFES 2009. Tokyo Women’s Plaza.
 • 2012. Kana-no naritachi [A history of Kana]. 3rd Type Renoir. Café Renoir, the Shinjuku Kuyakushomae store.
 • 2016. Editorial introduction to Wikipedia. Workishop: Wikipedia Campus in Hokudai, Hokkaido University Library.

Other stuffs

Language services

Online databases

Essays