Curricurum Vitae

Personal information

 • Name: Kazuhiro Okada (岡田一祐)
 • Contact:
  • E-mail: k-okada@keio.jp
  • Department of Japanese Literature, Faculty of Letters, Keio University
   • 2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan 108-8345
  • ORCID: 0000-0003-4167-1938
 • 28 May 1987: Born in Kawasaki, Kanagawa, Japan
 • 1993–2010: Lived in Chiba, Japan

Education

 • 2010: BA (Literature), Faculty of Letters, Chiba University, Japan
 • 2012: MA in Japanese Linguistics, Graduate School of Letters, Hokkaido University, Japan
 • 2015: PhD in Japanese Linguistics, Graduate School of Letters, Hokkaido University, Japan

Employment

Affiliation

 • 2015–17: Information Resources Center, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies
  • 2015–17: Research Associate
 • 2017–20: Center for Collaborative Research on Pre-modern Texts, National Institute of Japanese Literature, National Institutes for Humanities
  • 2017–20: Specially-Appointed Assistant Professor
 • 2020–23: Department of Japanese Culture, Faculty of Humanities, Hokkai-Gakuen University
  • 2020–23: Lecturer
 • 2023–: Department of Japanese Literature, Faculty of Letters, Keio University
  • 2023–: Associate Professor

Other affiliations

 • 2015: Researcher, Graduate School of Letters, Hokkaido University
 • 2017–: Joint Researcher, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies

Awards

 • 2015. 2014nen-do Nihongo-gakkai ronbun shō [The Society for Japanese Linguistics 2014 Best Paper Award]. The Society for Japanese Linguistics, for “Meiji kenteiki tokuhon-no hiragana jitai” (Studies of the Japanese Language 10.4).
 • 2016. 2016nen-do Nihongo-gakkai shunki taikai happyō shō [The Society for Japanese Linguistics 2016 Spring Meeting Best Presentation Award]. The Society for Japanese Linguistics, for “Wakan Meien-ni-okeru hiragana jitai ninshiki”.
 • 2016. Dai 34-kai Shinmura Izuru kenkyū shōrei shō [The 34th Shinmura Izuru Research Prize]. Shinmura Izuru Foundation.
 • 2020. Dai 2-kai dejitaru ākaibu gakkai shō [The 2nd Japan Society for Digital Archive Award for Scientific Merit (Books)]. Japan Society for Digital Archive, for “Netto bunka sigen-no yomikata tsukurikata”.

Publications

 • 2012. Itako bushi-no shiryōsei [A linguistic survey on Itako-bushi]. Gobun ronsō [Journal of Japanese Language and Culture] 27. pp. 26–42. Not refereed.
 • 2013. Edoki-no irohagana [Irohagana in the Edo period]. Kokugo Kokubun Kenkyū [Studies in Japanese Language and Literature] 142. pp. 33–43. Refereed.
 • 2014. Meijiki-no irohagana [Irohagana in the Meiji period]. In Kokugo Mojishi Kenkyūkai (eds.). Kokugo Mojishi no Kenkyū 14 [Studies in the History of Japanese Writings 14]. pp. 135–152. Refreed.
 • 2014. Meiji kenteiki tokuhon-ni-okeru hiragana jitai [The Hiragana graphemes in authorised elementary school reading books of the Meiji period]. Nihongo-no Kenkyū [Studies of the Japanese Language]. 10 (4). pp. 97–83 (desc.). Refreed.
 • 2015. Shōgakkōrei shikō kisoku dai-1gō-hyō oboegaki [On Table 1 annexed to the Ordinance of the Order of Elementary School]. Kokugo Kokubun Kenkyū [Studies in Japanese Language and Literature] 146. pp. 43–56. Refereed.
 • 2016. (Li, Yuan, Shin Woongchul, and Kazuhiro Okada). Japanese rendition of Tenrei banshō meigi’s definition in early Japanese lexicography: An essay. Journal of the Graduate School of Letters, Hokkaido University 11. pp. 83–96. Not refereed.
 • 2016. (Matsuura, Toshio, Sanae Tamura, Kanako Ishigaki, Kazuhiro Okada, Yui Takagi, and Yusuke Yoshimura). Daigaku shonenji-no bunshō hyōgen kyōiku-ni-okeru ‘rebyū ronbun’ sakusei-no shikō [A trial of writing review essay in writing courses in the first-year in higher education]. Hokusei Ronshū [Bulletin of Hokusei University] 53 (2). pp. 47–55. Not refereed.
 • 2017. Kindai katsuji chūzō, hanbai gyōsha-ni-okeru hiragana jitai-no yōi [Hiragana graphemes in stock in modern Japanese type foundries and distributors]. Gobun ronsō [Journal of Japanese Language and Culture] 32. Not refereed.
 • 2019. (Eiin) Ishiko Mitsuteru Itsura-no koe-no kangae: Aru ongi-ha-no kana sen’yō undō [(Facsimile) Itsura no koe no kangae by Ishiko Mitsuteru: An Ongi-ha advocate in the kana-only writing system movement]. Kokubungaku kenkyū shiryōkan kiyō: Bungaku hen [The Bulletin of the National Institute of Japanese Literature, Japanese Literature] 45. pp. 239–56. Not refereed.
 • 2019. Remarks on Kaempfer’s Imatto Canna. Journal of the Graduate School of Letters, Hokkaido University 14. pp. 15–35. Not refereed.
 • 2019. Netto bunka sigen-no yomi-kata, tsukuri-kata: Tosho-kan, jichi-tai, kenkyū-sha hikkei gaido [Reading and creating cultural resources on the Internet: An essential guide for librarians, officials, and researchers.]. Tokyo: Bungaku Tsushin.
 • 2020. Nihon heian-ki kojisho-no fugō-ka moderu: TEI-o moto-ni sita fugō-ka [An encoding model for earlier Japanese lexicography: The TEI-based encoding of Heian-era dictionaries]. Japanese Journal of Digital Humanities 2. pp. 26–54. Refreed.
 • 2020. Meiji zenki chūzō katsuji-no hiragana shotai-ni-okeru dakuon hyōji-to kana jitai ishiki [How Dakuon Was Represented in the Early Meiji Period Moveable Type?]. Nenpo Shinjinbungaku [The Annual Bulletin of the New Humanities] 17. pp. 10–48. Invited.
 • 2021. Kindai hiragana taikei-no seiritsu: Meiji-ki tokuhon-to hiragana jitai ishiki [Making of the modern Hiragana system: Japanese readers and the awareness of the graphemehood of Hiragana]. Tokyo: Bungaku Tsushin.
 • 2021. Hentai gana-o manabu shōgakusei [Elementary school pupils learning hentaigana]. In Katō Shigehiro, and Okagaki Hirotaka (eds.). Nihongo moji-ron-no chōsen: Hyōki, moji, bunken-o kangaeru tame-no 17-shō [17 approaches to the Japanese writing system]. Tokyo: Bensei Shuppan. pp. 249–74. Refreed.
 • 2022. Iroha-no 19-seiki: Moji-to kyōiku-no bunka-shi [Iroha in the 19th century: A history of the Japanese writing system and education]. Tokyo: Heibonsha.
 • 2022. Nihon kojisho-no fugōka [Encoding of earlier Japanese dictionaries]. In Yuri Ishida, Ikki Omukai, Ayano Kokaze, So Miyagawa, Kiyonori Nagasaki, and Yoichiro Watanabe (eds.). Jinbungaku-no-tame-no tekisuto dēta kōchiku nyūmon: TEI gaidorain-ni junkyo-shita torikumi-ni-muke-te [Introductorial guide to text data construction: Towards TEI Guidelines-compliant initiatives]. Tokyo: Bungaku Tsushin.
 • 2022. Meiji shoki-no hiragana-no katsuji [Hiragana types in the early Meiji period]. Shomotsugaku [Bibliology] 21. pp. 10–18.
 • 2023. (Okada, Kazuhiro, Satoru Nakamura, and Kiyonori Nagasaki). Rubi as a text: A note on ruby gloss encoding. Journal of the Text Encoding Initiative 14. Refereed.
 • Submitted. Aru edoki-no kana kaisō-kan: Wakan Meien-ni okeru jitai hairetsu [An Edo period view on Hiragana structure: Evidence from the grapheme ordering in Wakan Meien].

Reviews

 • 2015–23. Digital Japanese Studies sunken [A view in digital Japanese studies]. Jimbun Jōhōgaku Geppō [Digital Humanities Monthly] 45–144. Not refreed.
 • 2018. Unicode 10.0-ni-okeru hentaigana shūroku [Addition of hentaigana in Unicode 10.0]. Kanji bunken jōhō shori kenkyū [Journal of Japan Association for East Asian Text Processing] 17. Not refreed.

Translations

 • 2012. Transl. Galambos, I. Shahon-no jittai-kara mita jisho kijutsu: kaii moji-o rei-to shite [Lexicographic data in light of manuscript evidence: The case of huiyi characters]. In Harumichi Ishiduka (ed.) Kanji Jitaishi Kenkyū [Studies in History of Hanzi Normative]. Tokyo: Bensei Publishing (English into Japanese).

Grants

 • 2013. 20 seiki izen kankō-no gaikokujin nihongo kyōkasho-ni-okeru hiragana jitai-to hyōki [Hiragana graphemes and orthography in Western Japanese textbooks published before the 20th Century]. Hokkaidō Daigaku Clerk Kinen Zaidan Hakushi Kōki Katei Zaigakusei Kenkyū Josei [Research Grant for Doctoral Course Students, Hokkaido University Clark Memorial Foundation].
 • 2015–17. Meiji-ki kokugo kyōkasho-to hiragana shoshūsha-no hissha shiryō-to-o renkan saseta hiragana jitaishi kenkyū [National language textbooks in the Meiji period, manuscripts of junior learners of Hiragana, and the history of the Hiragana grapheme]. Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Research Activity Start-up, 15H05981.
 • 2017–21. Historical Research of Hiragana upon Integration of Hiragana Grapheme Database and the 19th-Century Textbook Corpus of Hiragana Grapheme. Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Young Scientists (B), 17K13462.
 • 2022–26. Orthographic investigations of Writing System Reform Movement in the Meiji 10s. Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Young Scientists, 22K13129.

Talks

Organised Panel

 • 2020 (With Yukiko Miyamoto, Kazuaki Yamamoto, and Yasuyuki Shimizu). Kokubungaku kenkyū shiryōkan-no jōhō shigen-no nihongogaku kenkyū-e-no ōyō [Information resource of National Institute of Japanese Literature as a source for Japanese Linguistics]. 2020 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Tokyo University of Foreign Studies. [Postponed to 2020 Fall Meeting due to the global COVID-19 pandemic]
 • 2020 (With Tarin Clanuwat, Yuta Hashimoto, and Bettina Gramrich-Oka). Digital humanities and the future of premodern Japanese studies. ASCJ2020, Sophia University [Cancelled due to the global COVID-19 pandemic]

Refereed

 • 2011. Meiji-ki Kokugo-kei kyōkasho-no kanahyō-ni-okeru Hiragana [Hiragana used in Kana-charts of textbooks in the Meiji era]. 2011 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Kobe University.
 • 2012. Dai-sanji Shōgakkōrei izen-no Kokugo kyōkasho-ni-okeru kana jitai-no hensen [Transition in Hiragana glyphs in the Japanese textbooks published earlier than the third Ordinance for Enforcement of the Order of Elementary School]. 2012 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Chiba University.
 • 2014. Yamato-kana-to Ōshū nihongaku-ni-okeru kana kenkyū [Yamato-kana and the Kana studies in Europe-American Japanology]. 2014 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Waseda University.
 • 2014. Typological differences in the linked writing of cursives. The Ninth International Workshop on Written Language and Literacy, University of Sussex.
 • 2015. Kemperu Nihon-shi shukō-ni-okeru kana-no bunrui-to kampon-deno henkai [Classification of Kana in Kaempfer’s Heutiges Japan: Contrast between Manuscript and Printed Book]. 2015 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Kwansei Gakuin University.
 • 2015 (Matsuura, Toshio, Tamura Sanae, Ishigaki Kanako, Okada Kazuhiro, Takagi Yui, and Yoshimura Yūsuke). Daigaku shonenji-no bunshō hyōgen kyōiku-ni-okeru ‘review ronbun’ sakusei-no shikō [A trial of writing review essay in writing courses in the first-year in higher education]. 11th The Japan Association for Developmental Education. Hokusei Gakuen University. Poster Presentation.
 • 2016. Wakan meien-ni-okeru hiragana jitai ninshiki [Hiragana grapheme recognition in Wakan meien]. 2016 Spring Meeting, The Society for Japanese Linguistics, Gakushuin University, In-Booth Presentation
 • 2016. Reorganising a Japanese calligraphy dictionary into a grapheme database and beyond: The case of the Wakan Meien grapheme database. JADH2016. University of Tokyo.
 • 2017. Hentaigana charts in Meiji Textbooks Revisited: An analysis of hentaigana charts. EAJS2017. Universidade Nova de Lisboa.
 • 2019. Diverse standards in the Pre-modern Japanese orthography. The Twelfth International Workshop of the Association of Written Language and Literacy, University of Cambridge.
 • 2019 (Kazuhiro Okada, Satoru Nakamura, and Kiyonori Nagasaki). An encoding strategic proposal of “ruby” texts: Examples from Japanese texts. TEI2019, University of Graz.
 • 2019 (Satoru Nakamura, Kazuhiro Okada, and Kiyonori Nagasaki). An attempt of dissemination of TEI in a TEI-underdeveloped country: Activities of the SIG EAJ. TEI2019, University of Graz.
 • 2021. The less unit-ness of grapheme in the Japanese writing system. EAJS2021. Online.
 • 2022. Considerations for the TEI encoding of Sino-Japanese glossed materials. DH2022. Online.
 • 2023. A corpus-based approach to changes in okuri-gana in modern Japanese. EAJS2023. Ghent University / Online.

Other stuffs

Language services

Online databases